การคืน/เปลี่ยนสินค้า

          หากท่านพบปัญหาหลังจากได้รับสินค้าและประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า กรุณาถ่ายภาพสินค้าที่พบปัญหาให้กับบริษัทภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้าเพื่อทำการพิจารณาผ่านช่องทาง

          ในวันและเวลาทำการ 08.00 - 18.00 น.โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ เช่น ส่งสินค้าผิด เป็นต้น
ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งเอง หลังจากนั้น บริษัทฯจะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ)